FAQ Vrijmetselarij

Wat is Vrijmetselarij?

is een inspiratiebron voor mensen die meer van hun leven willen maken. Een vrijmetselaar zoekt vanuit zijn eigen individueel pad naar dieper inzicht en persoonlijke ontwikkeling. Wij maken hiervoor gebruik van symbolen en ritualen.

Wie is een vrijmetselaar?

gesproken is men een Vrijmetselaar als men is opgenomen in een “Loge” en als zodanig is “ingewijd”. Ondanks de veelheid aan verschillen tussen de individuele leden, spreekt ieder lid het volgende aan: “De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan iedere mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoger beginsel. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten”.

Past de Vrijmetselarij nog wel in deze tijd?

oudsher heeft de mens een behoefte aan spiritualiteit ervaren. De Vrijmetselarij biedt voor ieder weldenkend mens zonder dogma‘s een potentieel belangrijke methode om aan de eigen behoefte aan spiritualiteit op een persoonlijke wijze invulling te geven. Daarbij staat de Vrijmetselarij niet los van de maatschappij, maar maakt daar uitdrukkelijk deel van uit. Zonder zweverig te worden en met groot respect voor de individuele vrijheid wordt ieder individu op een heel effectieve wijze door de bijeenkomsten tot ontwikkeling uitgenodigd.

Waar wordt Vrijmetselarij beoefend?

De vrijmetselarij kan terugzien op een lange en bewogen geschiedenis. Het zoeken naar zelfkennis is van alle tijden en culturen. Vrijmetselarij is een wereldwijde beweging met een stevige verankering in de lokale gemeenschappen. Nederland kent ruim 6000 vrijmetselaars in ruim 140 loges in ongeveer 70 plaatsen.

Wat houdt de geestelijke ontplooiing eigenlijk in?

mens kan om zijn rede veel inzichten en kennis verwerven. Maar een belangrijk deel wordt daarnaast gevormd door processen die zich op een onbewust of intuïtief niveau afspelen. Kenmerkend voor de Vrijmetselarij is de gedachte dat ieder mens een deel van kennis en spiritueel inzicht reeds in zich heeft, maar dat niet op een bewust niveau ervaart.

Hoe wordt bewustzijn ontwikkeld?

bijeenkomsten dragen bij in de algemene ontwikkeling met betrekking tot allerlei geestelijke stromingen en inzichten. Deze kennis kan al inspirerend werken en tot eigen nader onderzoek aanzetten. Door de gedachtewisselingen en met name door het opvoeren van “rituelen” wordt men betrokken bij processen waarbij onbewuste kennis voor een deel naar een bewust niveau gebracht worden. Dit noemen we gewoonlijk “tot inzicht komen”. Deze methode blijkt al 250 jaar zeer effectief te zijn, zonder daarbij aan de individuele vrijheid ook maar enige afbreuk te doen.

wat betekend Loge?

Loge is een plaatselijke (of regionale) vereniging, die is aangesloten bij de nationale organisatie. Veel van de gebruiken en symbolen komen voort uit middeleeuwse gilde van de kathedralenbouwers. De ruimte waarin men samenkomt noemt men dan ook de werkplaats (de Engelsen noemden dat destijds een “lodge”, vandaar het woord Loge).

wat is een “comparitie”?

comparities is een bijeenkomsten waar een Vrijmetselaar over een door hem gekozen thema een voordracht houdt waarna gezamenlijk bediscussieerd wordt (comparer = vergelijken; meningen worden uitgewisseld). De thema’s zijn zeer divers maar godsdienstige en politieke thema’s worden over het algemeen vermeden.

waarin onderscheidt de Vrijmetselarij zich van andere organisaties en stromingen?

Vrijmetselaars staan wij bewust denkend in het leven. Vrijmetselarij is geen levensbeschouwelijke stroming. Hij handelt en denkt niet vanuit vastomlijnde dogma’s zoals in politieke of religieuze bewegingen. Een vrijmetselaar zoekt vanuit zijn eigen individueel pad naar dieper inzicht en persoonlijke ontwikkeling. Wij maken hiervoor gebruik van symbolen en ritualen. Voor ons zijn symbolen het gereedschap met hierbij het rituaal als de expressie van saamhorigheid.

kan iedereen lid worden?

lidmaatschap in onze loge staat open voor iedere “vrij man van goede naam”. Men wordt echter niet gevraagd om lid te worden: het initiatief dient van de geïnteresseerde zelf uit te gaan. Anders dan wel gedacht wordt, is het geen elitaire mannenclub. De leden komen uit alle lagen van de maatschappij en er is geen relatie met de maatschappelijke of intellectuele status.

is er ook een alternatief voor vrouwen?

Vrijmetselarij bestaat voor mannen en vrouwen. Loge Branding is een mannen loge. Er zijn ook zogenaamde gemengde loges. Ze wordt beoefend door de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”. Tevens bestaat ook een nauw aan de methode van de Vrijmetselarij verwante vrouwenorde: Vita Feminea Textura (het leven van een vrouw als weefster).

wat betekenen passer en winkelhaak?

In rouwadvertenties, op sommige gebouwen en op andere plaatsen komt men het symbool van een geopende passer met daaroverheen een winkelhaak tegen. Dit symbool legt zowel een verband met de bouwsymboliek als met de geometrie en wordt naar buiten toe als ons logo gehanteerd. Alleen al over dit symbool is een zinnig boek te schrijven. Het kan met het gehele essentiële gedachtegoed van de Vrijmetselarij verbonden worden en neemt daardoor een belangrijke plaats in.

hoe hoog is de contributie?

Een vast deel van de jaarlijkse contributie wordt door de Loge aan de centrale organisatie afgedragen. Daarnaast dient zij voor het dekken van de verenigingskosten, waaronder het huren van de ruimten, waar gewoonlijk wekelijks bijeengekomen wordt en de aanschaf van bepaalde attributen. Voor onze Loge ligt de jaarcontributie rond de € 300,-

kan men eens komen kijken?

, dat kan. Onze Loge houdt regelmatig (twee keer per jaar) een avond voor belangstellenden. Daarbij kunt u met een aantal Vrijmetselaars van gedachten wisselen en uitvoerig geïnformeerd worden.